Baza wiedzy

 • Cesja wierzytelności a upoważnienie
 • Cesja wierzytelności – czym jest? Jakie są różnice pomiędzy cesją wierzytelności a upoważnieniem do odbioru odszkodowania? Odpowiadając na wiele zapytań ze strony przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej w poniższym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę i odpowiedzieć na zadane w temacie artykułu pytanie. Czym jest cesja wierzytelności? Jakie są różnice pomiędzy cesją wierzytelności a upoważnieniem do odbioru odszkodowania?

  [btn-cta]

  Cesja wierzytelności

  Cesja wierzytelności jest pojęciem często spotykanym w branży motoryzacyjnej. Innym określeniem cesji jest przelew wierzytelności.  W omawianej sytuacji wierzytelność to szkoda w pojeździe. Umowa cesji polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na jego nowego nabywcę.  Stronami takiej umowy mogą być dwa podmioty:

  • CEDENT- dotychczasowy właściciel uprawniony do odbioru odszkodowania
  • CESJONARIUSZ- nowy właściciel wierzytelności

  Efektem zawarcia umowy cesji jest utrata przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) prawa do dochodzenia roszczeń. Możliwość odzyskania należności czy też dochodzenia roszczenia przechodzi na nowego właściciela wierzytelności (cesjonariusza). Korzystnym i bezpiecznym dla tej formy przeniesienia własności wierzytelności jest to, że zasady związane z przelewem wierzytelności regulują  przepisy prawa cywilnego. Cechą charakterystyczną dla cesji praw jest jej odpłatność. Cedent przelewając przysługująca mu wierzytelność na cesjonariusza otrzymuje od niego ustaloną zapłatę/cenę.

  Czym jest upoważnienie?

  Upoważnienie to inaczej pełnomocnictwo. Dokument ten jest umocowaniem do działania w imieniu poszkodowanego w toku likwidacji szkody oraz odbioru odszkodowania.  Upoważnienie umocowuje do działania w imieniu, a nie w miejsce poszkodowanego, który w dalszym ciągu zachowuje wyłączne prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.  W przypadku warsztatu pełnomocnictwo daje możliwość odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednocześnie serwis naprawczy nie wchodzi w prawa i obowiązki poszkodowanego. Warsztat nie może wykonywać innych działań niż te określone w treści upoważnienia. Oprócz odbioru odszkodowania czy pomocy w likwidacji szkody warsztat nie ma możliwości dochodzenia roszczenia wynikającego z faktury we własnym imieniu. Nie ma prawa do scedowania roszczenia na inny podmiot.

  W przypadku działalności warsztatów samochodowych bardzo ważne jest aby wybrać odpowiedni model współpracy z poszkodowanym klientem. W zależności od formy i sposobu rozliczenia szkody z zakładem ubezpieczeń warto jest odpowiednio zdecydować. Czy chcemy jako warsztat dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela, czy rozliczamy się bezpośrednią z klientem. Należy pamiętać, że jeżeli warsztat likwiduje szkodę z OC i walczy o pełne wynagrodzenie zgodnie z wystawioną fakturą to koniecznym jest podpisanie z klientem cesji wierzytelności.

 • Czym jest Zielona karta?
 • Prowadząc firmę transportową lub logistyczną wykonującą zlecenia międzynarodowe konieczne jest zapoznanie się z systemem zielonej karty. Czym jest Zielona Karta? W jaki sposób i gdzie można ją wykorzystać? W poniższym artykule zwrócimy uwagę na najważniejsze informacje w tej tematyce.

  [btn-cta]

  Zielona Karta – czym jest?

  Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem obowiązkowym OC. Działa zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym. Karta zapewnia ochronę posiadacza lub kierowcy pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną  innemu uczestnikowi ruchu drogowego za granicą.

  Celem działającego od 1 stycznia 1953 roku Systemu Zielonej Karty jest brak konieczności wykupowania ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla każdego kraju z osobna. Można stwierdzić, że system jest systemem europejskim. Na ten czas należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe.

  Kraje z poza Europy przynależące do systemu to Iran, Izrael, Maroko, Tunezja. W celu przystąpienia do Systemu Zielonej Karty w danym kraju musi obowiązywać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczne jest istnienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy . Na obecną chwilę System Zielonej Karty zrzesza 47 Biur Narodowych.

  Jak działa System Zielonej Karty?

  W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne. Dzięki temu kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwie przynależącym do porozumienia mają możliwość poruszania się po terytoriach państw członkowskich bez konieczności posiadania Zielonej Karty.          

  Podróżując do jakich krajów nie trzeba posiadać Zielonej Karty?

  Zielona karta jest nieobowiązkowa w przypadku podróżowania do krajów takich jak: Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia. W przypadku podróży lub świadczenia usług transportowych wystarczy posiadać przy sobie dokument potwierdzający zawartą umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC z kraju ojczystego.

  W jakich krajach wymagana jest Zielona Karta?

  Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Wyżej wymienione to kraje, które nie podpisały porozumienia wielostronnego.

  Przez jaki okres ważna jest Zielona Karta?

  Zielona karta może obowiązywać od 15 dni do 12 miesięcy – jednak nie dłużej niż do końca ważności polisy OC. Wnioskować o kartę można wielokrotnie. W celu wyrobienia zielonej karty można zgłosić się do ubezpieczyciela. Najkorzystniej dokonać zgłoszenia do tego ubezpieczyciela, u którego aktualnie posiadamy polisę OC. Zazwyczaj wyrobienie karty jest bezpłatne. Jednak niekiedy wymaga uiszczenia opłaty, a jej cena może się różnić – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Prowadząc działalność transportową warto zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Nieznajomość prawa o ruchu drogowym w danym państwie to jedna z przyczyn bycia sprawcą zdarzenia. Posiadając Zieloną Kartę zapewniamy sobie spokójunikniemy strat finansowych. Ponadto warto skorzystać z pomocy ekspertów w toku likwidacji szkody.

 • Szkoda w transporcie zagranicznym
 • Właściciele i pracownicy firm transportowych muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich może być szkoda w transporcie zagranicznym. W takiej sytuacji sprawcą zdarzenia może być obcokrajowiec. W jaki  sposób postępować  w chwili zaistnienia szkody? Jak dokonać jej zgłoszenia? Jeżeli prowadzisz firmę transportową warto zapoznać się  z poniższym artykułem.

  [btn-cta]

  Wypadek za granicą – sprawcą jest obcokrajowiec

  Może się zdarzyć, że w trakcie wykonywania zlecenia transportu międzynarodowego dojdzie do kolizji. Jak wiemy jest to bardzo nieprzyjemna i stresująca sytuacja. Jeśli dodatkowo sprawcą zdarzenia jest obcokrajowiec nie mówiący w naszym języku ojczystym może to znacznie skomplikować sytuacje.

  Każdy kto podróżuje za granicę, w tym również kierowca firmy transportowej każdorazowo przed wykonaniem zlecenia transportowego poza granicami naszego kraju powinien się do tego przygotować. Warto mieć przy sobie dwujęzyczne druki oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  Wezwanie policji po wypadku za granicą

  Wzywać czy nie wzywać? W sytuacji kiedy dojdzie do kolizji, w której nie ma osób poszkodowanych, a sprawca przyznaje się do winy praktyką jest nie wzywanie na miejsce zdarzenia policji. Tak się dzieje kiedy szkoda ma miejsce na terenie naszego kraju. 

  Sytuacja się zmienia, gdy do szkody dochodzi za granicą .Warto wówczas wezwać policję na miejsce kolizji. W ten sposób otrzymamy potwierdzenie przyznania się do winy sprawcy wypadku (obcokrajowca). Dzięki temu podczas likwidacji szkody wykluczone zostaną sytuacje, w których cudzoziemiec będzie chciał uchylić się od odpowiedzialności za powstałą szkodę.

  Zgłoszenie szkody zagranicznej – reprezentant do spraw roszczeń

  Pierwszym etapem procesu likwidacji szkody jest jej zgłoszenie do ubezpieczyciela.  Szkodę można zgłosić na dwa sposoby:

  • w kraju, w którym aktualnie przebywamy,
  • do reprezentanta do spraw roszczeń tego ubezpieczyciela w Polsce.

  Kim jest REPREZENTANT DO SPRAW ROSZCZEŃ? Jest to pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

  Należy znaleźć właściwego reprezentanta do spraw roszczeń na stronie internetowej PBUK, który reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe (sprawcy) na terenie Polski.  Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić nazwy ubezpieczyciela sprawcy szkodę można zgłosić bezpośrednio do  Warty lub PZU – oba towarzystwa pełnią funkcje agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz na stronie PBUK lub wysłać bezpośrednio na wskazany na stronie PBUK adres  wniosek o ustalenie ubezpieczyciela sprawcy i reprezentanta do spraw roszczeń.

  Likwidacja  szkód zagranicznych wymaga specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia. Prowadząc działalność transportową warto oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów. Eksperci kompleksowo zajmą się obsługą powierzonych im spraw. Dzięki temu sprawnie i skutecznie przeprowadzą sprawy firmy przez proces likwidacji szkody.

 • STAWKA DOBOWA NAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO
 • Żaden podmiot – w tym także zakład ubezpieczeń sprawcy szkody – nie powinien mieć możliwości ingerencji w stawkę za wynajem pojazdu zastępczego, gdyż stanowiłoby to ingerencję w zasadę swobody umów (wolności działalności gospodarczej), a więc jedną z podstawowych zasad gospodarki wolnorynkowej.

 • UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU
 • W sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową tego pojazdu.

 • SZKODA CAŁKOWITA
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

 • SZKODA CZĘŚCIOWA
 • Jeżeli naprawa pojazdu po szkodzie jest opłacalna (ekonomicznie uzasadniona), występuje „szkoda częściowa” w pojeździe, a ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom tej naprawy.

 • POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE
 • Postępowanie prowadzone na drodze pozasądowej przez ubezpieczyciela. Rozpoczyna się od zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W czasie jego trwania zakład ubezpieczeń ma obowiązek ustalić zakres odpowiedzialności i rozmiar powstałej szkody.

 • ODSZKODOWANIE
 • Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Jego celem jest naprawienie uszczerbku majątkowego. Postawą wypłaty odszkodowania jest odpowiedzialność odszkodowawcza osoby, która wyrządziła szkodę. Jeśli sprawca spowodował szkodę, niezależnie od tego czy zrobił to umyślnie lub nieumyślnie, między szkodą a zdarzeniem, które ją spowodowało, istnieje związek przyczynowo-skutkowy, a przepisy prawa nakazują mu ją naprawić.  Tym samym po jego stronie powstaje obowiązek zrekompensowania uszczerbku, który poniósł poszkodowany. 

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375