Baza wiedzy

 • STAWKA DOBOWA NAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO
 • Żaden podmiot – w tym także zakład ubezpieczeń sprawcy szkody – nie powinien mieć możliwości ingerencji w stawkę za wynajem pojazdu zastępczego, gdyż stanowiłoby to ingerencję w zasadę swobody umów (wolności działalności gospodarczej), a więc jedną z podstawowych zasad gospodarki wolnorynkowej.

 • UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU
 • W sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową tego pojazdu.

 • SZKODA CAŁKOWITA
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

 • SZKODA CZĘŚCIOWA
 • Jeżeli naprawa pojazdu po szkodzie jest opłacalna (ekonomicznie uzasadniona), występuje „szkoda częściowa” w pojeździe, a ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom tej naprawy.

 • POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE
 • Postępowanie prowadzone na drodze pozasądowej przez ubezpieczyciela. Rozpoczyna się od zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W czasie jego trwania zakład ubezpieczeń ma obowiązek ustalić zakres odpowiedzialności i rozmiar powstałej szkody.

 • ODSZKODOWANIE
 • Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Jego celem jest naprawienie uszczerbku majątkowego. Postawą wypłaty odszkodowania jest odpowiedzialność odszkodowawcza osoby, która wyrządziła szkodę. Jeśli sprawca spowodował szkodę, niezależnie od tego czy zrobił to umyślnie lub nieumyślnie, między szkodą a zdarzeniem, które ją spowodowało, istnieje związek przyczynowo-skutkowy, a przepisy prawa nakazują mu ją naprawić.  Tym samym po jego stronie powstaje obowiązek zrekompensowania uszczerbku, który poniósł poszkodowany. 

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375