fbpx

Zwrot kosztów parkingu i holowania

zwrot kosztów parkingu

Zwrot kosztów parkingu z polisy OC sprawcy

Wypadek komunikacyjny może powodować powstanie dodatkowych kosztów oprócz naprawy pojazdu. Jednym z nich jest opłata za przymusowe parkowanie uszkodzonego pojazdu. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie pojazdu w wybranym warsztacie, pojazd osoby poszkodowanej w wypadku przebywać będzie na parkingu warsztatu w oczekiwaniu do części oraz podjęcie naprawy.

Usługa płatnego parkingu postrzegana jako koszt związany ze szkodą, podlega ocenie według dwóch podstawowych kryteriów tj. celowości i konieczności poniesienia tego kosztu.

Szkoda częściowa – zwrot kosztów

W przypadku szkód częściowych koszt związany z użytkowaniem parkingu jest uzasadniony, gdy pojazd jest niejezdny, a poszkodowany nie posiada garażu, w którym mógłby zabezpieczyć samochód przed kradzieżą lub dalszym uszkodzeniem. Ponadto jest to także uzasadnione, gdy ubezpieczyciel opóźnia wydanie decyzji płatniczej i nie można jednoznacznie wskazać daty rozpoczęcia naprawy.

Szkoda całkowita – zwrot kosztów

W przypadku szkód całkowitych koszty przymusowego parkingu uzasadnione będą tylko do czasu zbycia wraku. Do tego bowiem momentu należy pojazd zabezpieczyć przed kradzieżą czy zniszczeniem, gdyż pojazd wciąż posiada wartość rynkową, a odszkodowanie przy szkodzie całkowitej ustalane jest m.in. w oparciu o wartość pozostałości.

Niezależnie od skali uszkodzeń i dalszego postępowania koszt parkingu uszkodzonego pojazdu stanowi nieodzowny element szkody, którego ubezpieczyciele zazwyczaj nie pokrywają. Wówczas warsztat pozostaje bez wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Praktyka postępowań likwidacyjnych pokazuje, że nagminnym jest, iż zakłady ubezpieczeń pokrywają koszty parkingu jedynie za okres do 7 lub 14 dni od dnia uzyskania informacji od ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej, a w szkodach częściowych zwykle odmawiają pokrycia tych kosztów.

W jaki sposób pomagamy?

Kancelaria pomaga warsztatom odzyskiwać pełne kwoty z faktur za usługi parkowania. W tym celu konieczne jest skompletowanie przez warsztat na etapie likwidacji szkody pełnej dokumentacji:

  • protokołu przyjęcia pojazdu
  • harmonogramu czynności likwidacyjnych
  • tabeli konkurencyjności cen za tożsamą usługę na rynku
  • faktury vat
  • decyzji ubezpieczyciela

Kancelaria odzyskuje dla warsztatów koszty parkingu zarówno w odniesieniu do szkód częściowych jak i całkowitych. W pierwszym etapie postępowania na podstawie dokumentów przekazanych przez warsztat kieruje przedsądowe wezwanie do ubezpieczyciela, podejmując ostateczną próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, kierujemy sprawę do sądu.

W naszym przekonaniu jedynie taka forma mobilizuje ubezpieczyciela do dokonania płatności. Warto więc oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów, którzy znają działanie towarzystw ubezpieczeń oraz specyfikę rynku motoryzacyjnego. Kancelaria wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, szybko i skutecznie uzyskuje pełne koszty parkingu ze szkód komunikacyjnych.

Koszt holowania elementem szkody

halowanie

Wypadek komunikacyjny powoduje powstanie szkody na różnych płaszczyznach. Jednym z elementów szkody są koszty holowania pojazdu. Po wypadku samochodowym, w wyniku którego pojazd staje się niejezdny, niezbędne jest wezwanie na miejsce lawety oraz odholowania pojazdu do wskazanego przez siebie miejsca (zwykle zakładu naprawczego).

Kiedy za holowanie płaci usługobiorca?

Koszty, które poszkodowany poniósł z tytułu holowania pojazdu są typowym przykładem uszczerbku majątkowego, będącego elementem szkody. Dlatego należy stwierdzić jednoznacznie, że zwrot kosztów holowania jest poszkodowanemu należny, gdy uszkodzony samochód nie nadawał się do kontynuowania dalszej jazdy.

Koszty te umową cesji wierzytelności poszkodowany zwykle przelewa na rzecz podmiotu wykonującego usługę holowania.

Likwidacja szkody

Ubezpieczyciel w toku likwidacji szkody wymaga od poszkodowanego, aby ten był rozeznany w stawkach za holowanie oraz weryfikował możliwości zamówienia holownika znajdującego się w najbliższej odległości od wybranego warsztatu. Poszkodowany po wypadku często nie jest w stanie podejmować decyzji, chociażby ze względu na ogromny stres. Ponadto w sytuacji, gdy zostaje zabrany do szpitala, holowanie zleca policja. W tym przypadku kwestionowanie wartości rachunku za usługę nie powinno być w ogóle mieć miejsca.

Ostatecznie zwykle konsekwencje takiej postawy ubezpieczyciela ponosi podmiot wykonujący usługę holowania. Kancelaria pomaga odzyskiwać tym podmiotom pełne należności z tytułu wykonanych usług holowania. 

W tym celu konieczne jest skompletowanie na etapie likwidacji szkody następującej dokumentacji:

  • Zlecenie holowania
  • Opis trasy przejazdu
  • Tabeli konkurencyjności cen za tożsamą usługę na rynku
  • faktury VAT
  • decyzji ubezpieczyciela

Kancelaria odzyskuje pełne koszty holowania zarówno w odniesieniu do szkód częściowych jak i całkowitych. Na podstawie przekazanych dokumentów kieruje przedsądowe wezwanie do ubezpieczyciela, podejmując tym samym ostateczną próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, sprawa trafia do sądu.

parking holowanie

W naszym przekonaniu postępowanie szkodowe powinno stać się częścią prowadzonej działalności każdego podmiotu z branży motoryzacyjnej, który chce w pełni odzyskiwać wynagrodzenie za wykonaną pracę. Warto więc oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów, którzy znają działanie towarzystw ubezpieczeń oraz specyfikę rynku motoryzacyjnego. Kancelaria wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, szybko i skutecznie uzyskuje pełne koszty holowania ze szkód komunikacyjnych.