fbpx

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz z poniesionym podatkiem VAT (czyli w kwocie brutto). W powyższym zakresie toczył się wieloletni spór między leasingobiorcami a towarzystwami ubezpieczeniowymi, które odmawiały wypłaty odszkodowania powiększonego o podatek VAT. Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing – co warto wiedzieć?

[btn-cta]

Wypłata odszkodowania po wypadku a podatek VAT

Głównym argumentem ubezpieczycieli był fakt, że właścicielem uszkodzonego pojazdu, a zarazem poszkodowanym w wyniku wypadku jest nie leasingobiorca, a wyłącznie leasingodawca. Jako przedsiębiorca ma on możliwość pełnego odliczenia podatku VAT. Tym samym towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacały zaniżone odszkodowanie z tytułu naprawy uszkodzonego pojazdu. Stosowały kwotę netto, wynikającą z wystawionej przez warsztaty samochodowe faktury VAT.

Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Status poszkodowanego w tym zakresie należałoby jednak przyznać leasingobiorcom czyli korzystającym z samochodu. Zgodnie z umową leasingu to na nich ciąży obowiązek naprawy samochodu i przywrócenia go do stanu sprzed wypadku.

Leasingobiorcy czyli rzeczywiści posiadacze i użytkownicy samochodów to przedsiębiorcy. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej mogą przecież nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto mogą mieć możliwość odliczenia jedynie 50% podatku VAT. W takiej sytuacji wypłacenie przez zakład ubezpieczeń odszkodowania za naprawę pojazdu tylko w kwocie netto nie rekompensuje w pełni poniesionej przez leasingobiorców szkody.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług to nabywca usługi ma prawo odliczyć podatek VAT. Faktura za naprawę uszkodzonego pojazdu jest wystawiana przez warsztat samochodowy bezpośrednio na leasingobiorcę – jako nabywcę usługi, to właśnie jego szkodą (a nie leasingodawcy) jest koszt naprawy powiększony o podatek VAT. Dlatego wypłacone odszkodowanie powinno obejmować pełną kwotę.

Uchwała Sądu Najwyższego

Przedmiotową kwestię rozstrzygnął definitywnie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2020 r., w sprawie o sygn. akt II CZP 90/19, w której wskazał, że: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego”.

Tym samym Sąd Najwyższy wprost wskazał, że przeciwna praktyka byłaby sprzeczna z zasadą pełnej kompensaty szkody. Ponadto polegałaby na przerzuceniu na leasingobiorców ciężaru ponoszenia części kosztu naprawy samochodu, mimo odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Tym bardziej, że jak podkreślono w uchwale, to leasingobiorca ma w tym zakresie status poszkodowanego.

Jeśli zatem leasingobiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT lub może go odliczyć tylko częściowo, odszkodowanie za naprawę pojazdu z OC sprawcy zdarzenia przysługuje mu w wysokości powiększonej o podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości.

Dla skutecznego dochodzenia odszkodowania warsztaty samochodowe, zajmujące się likwidacją szkody na pojeździe z OC sprawcy zdarzenia na podstawie umowy cesji zawartej z leasingobiorcą powinny również uzyskać przelew wierzytelności pomiędzy leasingodawcą (właścicielem samochodu) a leasingobiorcą (posiadaczem samochodu).

kontakt

Warto rozważyć powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy nie tylko znają działanie ubezpieczycieli, ale również specyfikę rynku motoryzacyjnego. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i szybkie uzyskanie pełnych kosztów odszkodowania po wypadku.