fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.rokkonopa.pl

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej rokkonopa.pl zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu, ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000822572, zwany dalej „Administratorem”.

2. W sprawach Twoich danych osobowych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@rokkonopa.pl lub pocztą tradycyjną.

3. W zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od Użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki Administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię z pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej, w następujących celach:

1) umówienia spotkania online z profesjonalnym pełnomocnikiem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z Użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi;

2) przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania i prezentacji oferty lub do czasu odwołania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) świadczenie pomocy prawnej – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest wykonanie czynności przed zawarciem umowy lub zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia pomocy prawnej, a następnie przez okres 10 lat, od kiedy zakończyło się postępowanie w sprawie.

5. Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

6. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub świadczenie pomocy prawnej.

7. Podane dane osobowe udostępnione będą:

a. podmiotom zapewniającym wsparcie z zakresu IT i marketingu, działającym na podstawie umów powierzenia;

b. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;

c. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

e. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli jest to uzasadnione szczególną sytuacją, a w zakresie marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania – bez podania przyczyny (art. 21 RODO),

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

9.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

10. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Aktualizacja: 11.06.2024 r.