fbpx

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej. Nie tylko znacząco poprawiła się jakość i estetyka pojazdów, ale również wzrosła ich liczba na drogach. Niestety poniekąd sprzyja to wypadkom. Możliwości współczesnych samochodów umożliwiają kierowcom jazdę z większą prędkością, co w połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi czy chwilową nieuwagą może prowadzić do wypadku. Zazwyczaj po takim zdarzeniu konieczna jest naprawa pojazdu – rozwiązaniem problemów jakie to generuje dla osoby poszkodowanej może być auto zastępcze. Jaką stawkę ubezpieczyciel wypłaci za stawkę dobową pojazdu zastępczego?

[btn-cta]

Kiedy można skorzystać z samochodu zastępczego?

Normalnym następstwem uszkodzenia lub zniszczenia samochodu jest brak możliwości korzystania z niego w czasie jego naprawy. Nie jest przy tym istotne, do jakich celów poszkodowany używa auta na co dzień – czy jest to prowadzenie działalności gospodarczej czy załatwianie prywatnych spraw związanych z życiem codziennym.

W świetle art. 363 § 1 k.c. w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego, osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty. Za takie można uznać między innymi koszty związane z najmem pojazdu zastępczego.

Auto zastępcze – czy ubezpieczyciel opłaci najem ?

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych wysokość czynszu najmu ustalana jest przez poszkodowanego z podmiotem dostarczającym pojazd zamienny w ramach zawieranej umowy o najem pojazdu zastępczego. Co do zasady poszkodowany może więc, bez żadnej kontroli ze strony ubezpieczyciela, określić jej główne warunki, w tym – stawkę czynszu za jedną dobę najmu.

Warto przy tym zauważyć, że poszkodowany nie ma obowiązku szukania najtańszego sposobu naprawienia szkody, czy nawet odpowiadającego ściśle dokładnie średniej matematycznej występujących na danym rynku stawek. Powinien natomiast znaleźć sposób, który w danych realiach rynkowych będzie typowy, dopuszczalny, występujący na lokalnym rynku wynajmu podobnych pojazdów i przez to niezawyżony.

auto zastępcze

Oznacza to, że poszkodowany nie może wzbogacić w stosunku do stanu sprzed szkody. Odszkodowanie przyznane w oparciu o zawyżone stawki przekracza w istocie wysokość realnej szkody. Innymi słowy ubezpieczyciel może zakwestionować opłacenie najmu auta zastępczego, jeśli było ono klasy wyższej niż to, z którego na co dzień korzysta osoba poszkodowana.

Warto jednak zauważyć, że informacja pozyskana od ubezpieczyciela o akceptowanej przez niego stawce dobowej najmu nie może być wyznacznikiem wysokości szkody. Informacja ta nie tylko nie nosi cech „oferty” w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale wskazuje tylko na jedną z wielu składowych najmu – cenę. Mimo to w wielu sytuacjach ubezpieczyciel odmawia pokrycia kosztów najmu. Jest to szczególnie trudne dla wypożyczalni czy warsztatów, które udostępniły auto zastępcze, a rozliczenie za jego użytkowanie miało odbyć się bez udziału osoby poszkodowanej. W momencie, gdy ubezpieczyciel odmawia zapłaty za najem podmioty te pozostają bez wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Co zrobić jeśli ubezpieczyciel odmawia zapłaty na najem?

Podmioty wynajmujące pojazdy zastępcze mogą starać się o odszkodowanie z tytułu kosztów najmu. Jednak, aby było to możliwe należy skompletować dokumentacją, a wymagane dokumenty to:

  • umowy najmu pojazdu
  • oświadczenia poszkodowanego o konieczności najmu
  • harmonogram naprawy
  • tabela konkurencyjności zastosowanych stawek
  • porównanie ofert TU z wypożyczalnią
  • decyzji ubezpieczyciela

W sporze z ubezpieczycielem warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy nie tylko będą dużym wsparciem, zarówno w postępowaniu polubownym, jak i sądowym. Kancelaria wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, szybko i skutecznie uzyskuje pełne koszty z tytułu najmu pojazdu zastępczego.