fbpx

Wysokość stawki roboczogodziny wciąż jest przedmiotem sporu pomiędzy warsztatami a ubezpieczycielami. Obecnie spory sądowe o dopłatę odszkodowania do kosztów naprawy ustalonych według stawki roboczogodziny stosowanej przez serwis naprawczy obejmują przeważającą część spraw przekazywanych przez podmioty z branży motoryzacyjnej na drogę postępowania sądowego. Stawka roboczogodziny – korzystne wyroki. Dowiedz się więcej.

[btn-cta]

Niedopłaty do faktur warsztatowych

Niedopłaty w do faktur warsztatowych wynikają przede wszystkim z korekt stosowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń do kwot ustalanych wewnętrznie jako „rynkowe”. Kolejną przyczyną mogą być również umowy zawarte przez ubezpieczycieli z niektórymi warsztatami, w których stawka roboczogodziny była ustalana znacznie poniżej rzeczywistej wartości rynkowej.

Stawka roboczogodziny – orzecznictwo sądowe

W przypadku sporów sądowych, których przedmiotem była stawka roboczogodziny sądy wielokrotnie stawały po stronie warsztatów i serwisów wydając orzeczenie, których skutkiem była oczekiwana dopłata do odszkodowania.

Warto zauważyć, że Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 13 czerwca 2003 r. (III CZP 32/03) jednoznacznie wskazał, że za niezbędne koszty naprawy należy uznać takie koszty, które zostały poniesione w wyniku przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu jego technicznej używalności istniejącej przed wyrządzeniem szkody. Przy zastosowaniu technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń pojazdu mechanicznego.

Kosztami ekonomicznie uzasadnionymi są więc koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku. Nie można kwestionować bowiem uprawnienia do wyboru przez poszkodowanego warsztatu samochodowego mającego dokonać naprawy.

Zaniżona stawka roboczogodziny

Obniżone stawki za roboczogodzinę prac naprawczych wynikające z umów zawartych pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem i obowiązujące wyłącznie w rozliczeniach pomiędzy nimi, nie mają charakteru rynkowego. Dlatego też nie powinny zostać uwzględnione. Tym samym za miernik faktycznego poziomu cen usług na rynku lokalnym należy uznać ceny wolnorynkowe. Zamiast przypadków odstępstw od nich w postaci rabatów uwarunkowane dodatkowymi czynnikami.

Należy przy tym wskazać, że każdy zakład naprawczy stosuje stawki ustalone indywidualnie. Wynikają one z ponoszonych kosztów i ustalenia cen na takim poziomie, by móc utrzymać firmę. Przy czym koszt ten zależy od wielu elementów takich jak np. położenie firmy, podaż usług, dzierżawa pomieszczeń, itp. Nie ma zatem żadnych podstaw do tego, by uznawać również tzw. stawki przeciętne, czy w jakikolwiek sposób uśrednione.

Ponadto poszkodowany nie może być ograniczony co do wyboru warsztatu nierealizującego naprawę. W szczególności nie powinno mieć miejsca narzucenie przez ubezpieczyciela warsztatu, w którym miała być realizowana naprawa. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają podpisane umowy o współpracy, dzięki czemu wybrane prze nich zakłady stosują niższe stawki. To z kolei przekłada się na wysokość ustalonego odszkodowania.

Mogłoby to rodzić negatywne konsekwencje dla poszkodowanego w przypadku nieskorzystania z oferty ubezpieczyciela (w postaci zaniżonego odszkodowania). Zwłaszcza, że tak jak w niniejszej sprawie naprawa we wskazanym warsztacie dokonywana byłaby zgodnie z kalkulacją ubezpieczyciela. Nie pozwoliłoby to na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Z uwagi na rodzaj zastosowanych części i zakres naprawy.

[Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 20 marca 2019 r, sygn. akt VI GC 776/18]

kontakt

Wyliczenie stawki za roboczogodzinę jest bardzo ważnym elementem przy szacowaniu kosztów związanych z naprawą pojazdu. Wyegzekwowanie od ubezpieczyciela faktycznie poniesionych kosztów niekiedy nie będzie możliwe bez współpracy z ekspertami. Ich zadaniem jest wykonanie wszystkich niezbędnych działań w celu odzyskania wszystkich środków należnych warsztatowi za wykonaną naprawę.