Auto zastępcze – sprawdź jak uzyskać dopłatę

22 września 2020


Auto zastępcze – sprawdź jak uzyskać dopłatę

Powszechnym problemem w serwisach czy warsztatach specjalizujących się w naprawach powypadkowych są niedopłaty do faktur z tytułu najmu pojazdów zastępczych. Stanowi to duże wyzwanie dla przedsiębiorcy, któremu zależy na uzyskaniu pełnej wypłaty odszkodowania. Przeczytaj artykuł i sprawdź jak uzyskać dopłatę do faktury za auto zastępcze.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Zwrot kosztów najmu – auto zastępcze

Uszczerbek na majątku poszkodowanego stanowią również koszty poniesione w związku z wynajmem auta zastępczego. Nie budzi to zastrzeżeń ubezpieczyciela pod warunkiem, że jest związane z wykonywaniem pracy, np. w ramach działalności gospodarczej. Niestety nieco inaczej wygląda to w przypadku osób prywatnych.

Wątpliwości rozwiał uchwałą Sąd Najwyższy zgodnie, z którą:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowe.

Koszty najmu – celowe i ekonomicznie uzasadnione

Za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki uznaje się już sam fakt korzystania z pojazdu zastępczego, przy czym najem należy potwierdzić fakturą. Jednak należy pamiętać, że poszkodowany, który chce uzyskać warunkiem zwrot kosztów najmu za auto zastępcze nie może posiadać innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu.

Ponadto zwrotowi podlegają wydatki rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego. Oznacza to, że podczas najmu powinno się korzystać z pojazdu tej samej klasy po cenie występującej na rynku lokalnym.

Auto zastępcze – jak długo można z niego korzystać?

Niezależnie od rodzaju szkody każdy wynajem powinien być rozpatrywany indywidualnie. Oznacza to, że nie można jednoznacznie określić czasu refundowanego najmu uniwersalnego dla wszystkich.

W przypadku szkody częściowej jako celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty postrzega się wydatki poniesione w czasie niezbędnym do przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu, takie jak:

 • okres poprzedzający zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, jeżeli wynajem nastąpił przed tą czynnością,
 • czynności likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela (np. czas od zgłoszenia szkody do oględzin pojazdu, czas do przeprowadzenia ponownych oględzin, okres na otrzymanie kosztorysu w celu rozpoczęcia bez zbędnej zwłoki naprawy uszkodzonego pojazdu, itp.),
 • czynności mieszczące się w ramach współdziałania stron w zakresie ustalenia zakresu szkody i kosztów naprawy (np. czas oczekiwania na akceptację kosztorysu sporządzonego przez zakład naprawczy),
 • czas rzeczywistej naprawy uszkodzonego pojazdu, który uwzględnia oczekiwanie na zamówione części zamienne i możliwości organizacyjne zakładu naprawczego,
 • inne obiektywne czynniki wpływające na proces naprawy i nie możność korzystania z pojazdu (np. czas konieczny do przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych).

Szkoda całkowita a najem pojazdu

W przypadku szkody całkowitej za uzasadnione można uznać wydatki na wynajem auta zastępczego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu. Przyjmuje się, że koniec najmu może przypadać maksymalnie siedem dni później niż dzień wypłaty odszkodowania na konto poszkodowanego. Dotyczy to sytuacji, gdy nie był on w stanie nabyć wcześniej innego pojazdu o podobnej wartości rynkowej.

szkoda całkowita

Dokumentacja szkodowa

Niezwykle istotnym elementem w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych jest odpowiednia dokumentacja szkodowa. W przypadku najmu pojazdów jest szczególnie ważne aby sumiennie dokumentować każdą wykonaną czynność w harmonogramie naprawy pojazdu. Oczywiście to nie koniec, ponieważ w procesie odzyskiwania pełnych kosztów wynikających z najmu pojazdu potrzebne będą następujące dokumenty:

 • umowa najmu z ogólnymi warunkami najmu,
 • protokół zdawczo-odbiorczy,
 • oświadczenia poszkodowanego,
 • cesja wierzytelności,
 • tabela konkurencyjności,
 • porównanie ofert z innymi wypożyczalniami.
samochód zastępczy

Proces przygotowania dokumentacji szkodowej jest bardzo wymagający i czasochłonny. W wyniku czego profesjonalne serwisy posiadają osobne działy likwidacji szkód, które wymagają dużych nakładów finansowych. Alternatywą może być skorzystanie z pomocy naszych ekspertów, którzy pomogą w trakcie procesu likwidacji szkód.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375