fbpx

Często zapominamy, że wypadek to nie tylko szkody osobowe czy rzeczowe, ale również zanieczyszczona lub uszkodzona nawierzchnia, którą należy przywrócić do stanu sprzed wypadku. Dlaczego jest to tak istotne? Jeśli miejsce kolizji nie zostanie należycie wysprzątane niebezpieczeństwo może grozić również osobom, które w późniejszym czasie będą poruszać się po tym fragmencie drogi. Kto wobec tego odpowiada za utrzymanie porządku na drogach publicznych? Kto ponosi koszty sprzątania nawierzchni po wypadku?

[btn-cta]

Wypadek drogowy a koszty sprzątania nawierzchni

Na skutek wypadku lub kolizji drogowej nawierzchnia drogi często zostaje zanieczyszczona. Pozostałościami po zdarzeniu są między innymi rozlane oleje oraz inne płyny wyciekające z pojazdu. Ponadto równie niebezpieczne pozostają rozsypane kawałki szkła, a także elementy karoserii. Najechanie na nie przez inny pojazd może doprowadzić do kolejnego wypadku. Dlatego tak istotne jest ich uprzątniecie przed przywróceniem ruchu na danym fragmencie jezdni.

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych co do zasady zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do zarządcy.

Jednak zakresu odpowiedzialności zarządcy drogi nie można przenosić do zdarzeń drogowych, wywołanych zachowaniem konkretnego sprawcy. Zwłaszcza jeżeli ich skutkiem było spowodowanie zanieczyszczenie jezdni utrudniających przejazd innym pojazdom w miejscu, w którym doszło do wypadku. Ponadto zgodnie z z art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez ich pierwotnego wytwórcę lub posiadacza.

W przypadku odpadów powstałych na skutek kolizji drogowych ich powstanie wiąże się z pojazdami, które uległy wypadkowi na drodze. Można więc przyjąć, że wytwórcą i posiadaczem odpadów jest wówczas sprawca wypadku, a nie zarządca drogi. Tym samym to właśnie sprawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za pozbycie się odpadu powstałego w związku z wyrządzoną szkodą w mieniu.

Czy ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokryje koszty sprzątania nawierzchni?

Uprzątnięcie drogi po wypadku wymaga skorzystania z pomocy profesjonalistów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zastosowane preparaty powinny nie tylko usunąć wszelkie zanieczyszczenia, ale również przywrócić odpowiednią szorstkość jezdni. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym fragmencie drogi. Proces ten generuje jednak znaczne koszty.

droga nawierzchnia sprzątanie po wypadku

Ponadto czynności polegające wyłącznie na usunięciu skutków zdarzenia drogowego, choć nie przekraczają zakresu odpowiedzialności zarządcy drogi, zakreślonego w ustawie o drogach publicznych, nie wykluczają sytuacji, w której zarządca mógłby występować do ubezpieczonego lub ubezpieczyciela o zwrot kosztów usuwania skutków zdarzenia drogowego. Zwłaszcza w przypadku, gdy sprawca wypadku jest znany.

Nie ulega wątpliwościom, że zanieczyszczenie jezdni spowodowane było zdarzeniem drogowym, wywołanym przez użytkownika drogi. Innymi słowy pomiędzy zdarzeniem drogowym a powstaniem zanieczyszczenia jezdni zachodzi związek przyczynowy. Oznacza to, że usunięcie odpadów winno odbywać się zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci„.  Tym samym można uznać, że to sprawca wypadku, a właściwe jego ubezpieczyciel może być zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z uprzątnięciem jezdni po zdarzeniu.

Jednak w wielu przypadkach ubezpieczyciel odmawia wypłaty roszczeń z tego tytułu twierdząc, że to zarządca drogi – niezależnie od okoliczności – musi utrzymać ją w odpowiednim stanie. W takiej sytuacji warto powierzyć swoją sprawę ekspertom. Ich zadaniem jest wykonanie wszystkich niezbędnych działań w celu uzyskania odszkodowania z tytułu kosztów sprzątania nawierzchni po wypadkach drogowych.