fbpx

Warsztaty realizujące naprawy samochodów po wypadkach drogowych nieustannie mierzą się z problemem zaniżania odszkodowań przez ubezpieczycieli, a tym samym wypłaty wynagrodzenia dla warsztatu. Towarzystwa ubezpieczeniowe to ogromne przedsiębiorstwa nastawione na zysk i osiąganie planowanych wyników finansowych. Dlatego likwidacja szkody to dla nich koszt, który starają się regularnie obniżać. Jeśli kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela jest zbyt niska lub w ogóle odmówiono Ci wypłaty, możesz złożyć reklamację. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – o czym należy pamiętać?

[btn-cta]

W jakim terminie złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć w czasie 3 lat liczonych od dnia wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania. Natomiast jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej w skutek przestępstwa na odwołanie mamy 20 lat.

Z decyzją nie warto zwlekać ponieważ czas rozpatrzenia reklamacji to minimum 30 dni, a w wyjątkowych przypadkach nawet 60 dni, co z kolei przekłada się na termin wypłaty środków.

Ponadto wraz z upływem czasu umykają nam szczegóły dotyczące okoliczności zdarzeń, które mogą być kluczowe dla uzyskania wypłaty wszystkich należnych nam świadczeń.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – co powinno zawierać?

Jeśli chcesz, aby Twoje odwołanie przyniosło oczekiwany rezultat, powinieneś napisać z dbałością o szczegóły. Warto powołać się na podstawę prawną oraz przywołać liczby – w ten sposób będziesz mógł przekonać ubezpieczyciela do swoich argumentów. W ten sposób pokażesz również, że jesteś osobą świadomą swoich praw oraz zdeterminowaną, aby skutecznie o nie walczyć.

Prawidłowo napisane odwołanie powinno zawierać:

 • dane osoby pokrzywdzonej oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer szkody, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela,
 • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
 • dokumenty, np. zdjęcia wykonanej naprawy, zdjęcia uszkodzeń albo recepturę lakieru etc.
 • informacje o poniesionych kosztach np. części zamiennych
 • ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu kosztorysów (nie będzie ona jednak wiążąca dla towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • informacje o wycenie pojazdu.

Pisząc odwołanie warto powołać się na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rzeczniku Finansowym i o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Treść ustawy znajduje się na stronie internetowej Sejmu.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Sposób składania reklamacji reguluje ustawa wspomniana powyżej. Możliwości jest kilka:

 • w formie pisemnej – wysyłając pocztą lub osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela.
 • drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail, lecz ważne, aby ubezpieczyciel umożliwiał kontakt w takiej formie.
 • ustnie – kontaktując się z  infolinią lub w każdej placówce znajdziesz specjalny protokół, który trzeba wypełnić, a następnie złożyć na miejscu

Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno udzielić odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania pisma odwoławczego. W szczególnych przypadkach ubezpieczyciel może rozpatrywać sprawę nawet do 60 dni.

Odpowiedź musi mieć formę pisemną z wyszczególnieniem informacji o:

 • przyczynie opóźnienia,
 • okolicznościach, które należy ustalić, aby sprawa została rozpatrzona,
 • terminie przewidzianym dla rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń nie poinformuje o przedłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji jest to równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem sprawy.

Odpowiedź odmowna – co dalej?

Ubezpieczyciele w toku postępowania likwidacyjnego wypracowali mnóstwo rozmaitych strategii prowadzących do zaniżania odszkodowań oraz odmowy ich wypłaty. Dlatego może się zdarzyć, że odpowiedź będzie odmowna.

W takiej sytuacji masz kilka możliwości, aby dochodzić swoich racji, są to:

 • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 • skorzystanie z instytucji mediacji lub sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów (jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość),
 • wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
auto zastępcze

Proces odwołania od decyzji ubezpieczyciela bywa czasochłonny i uciążliwy. Dlatego jeśli zmagasz się w warsztacie z niedopłatami do faktur ze strony zakładów ubezpieczeń to skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem, który nie tylko wskaże o ile zostało zaniżone odszkodowanie, ale również podejmie wszystkie kroki niezbędne do odzyskania pełnym kosztów naprawy pojazdu. Co bezpośrednio wpłynie na poprawę rentowności napraw blacharskich. W blisko 99% przypadkach, które w 2018 r. wpłynęły do podmiotów z Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy s.k. doszło do zaniżenia odszkodowania.