fbpx

 

Domaganie się odszkodowania na drodze sądowej nie musi się wiązać ze stresującą rozprawą, świadkami i ekspertyzami na potwierdzenie zasadności roszczeń. Sprawa może zostać bowiem rozstrzygnięta w postępowaniu upominawczym.

Na czym ono polega postępowanie upominawcze?

Sąd po otrzymaniu pozwu, zamiast wyznaczyć rozprawę i rozpocząć postępowanie dowodowe, kieruje do pozwanego nakaz zapłaty. Żeby skorzystanie z tego trybu było dopuszczalne, spełnione muszą zostać trzy warunki:

  • roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne,
  • twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwości,
  • zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego.

Pozwany jest wówczas zobligowany do zapłacenia należności wskazanej w nakazie zapłaty, chyba że złoży sprzeciw – wtedy postępowanie toczy się na zasadach ogólnych.

zespół wygrana
Wysoka wygrana warsztatu z Link4

Jedna z naszych ostatnich spraw zakończyła się właśnie nakazem zapłaty. W pozwie wytoczonym w marcu przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej nasza Kancelaria  odniosła domagała się od Link4 na rzecz Klienta kwoty 23 864,26 zł. Sąd  uznając przedstawione okoliczności sprawy za niebudzące wątpliwości, a roszczenie za zasadne, w czerwcu wydał nakaz zapłaty. Pozwany nie zdecydował się złożyć sprzeciwu i w lipcu wypłacił odszkodowanie w całości wraz z odsetkami.

Przeczytaj jak pomagamy naszym Klientom odzyskać ich pieniądze!