fbpx

STAWKA DOBOWA NAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Żaden podmiot – w tym także zakład ubezpieczeń sprawcy szkody – nie powinien mieć możliwości ingerencji w stawkę za wynajem pojazdu zastępczego, gdyż stanowiłoby to ingerencję w zasadę swobody umów (wolności działalności gospodarczej), a więc jedną z...

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU

W sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta....

SZKODA CAŁKOWITA

Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

SZKODA CZĘŚCIOWA

Jeżeli naprawa pojazdu po szkodzie jest opłacalna (ekonomicznie uzasadniona), występuje „szkoda częściowa” w pojeździe, a ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom tej naprawy.

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

Postępowanie prowadzone na drodze pozasądowej przez ubezpieczyciela. Rozpoczyna się od zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W czasie jego trwania zakład ubezpieczeń ma obowiązek ustalić zakres odpowiedzialności i rozmiar powstałej szkody.

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Jego celem jest naprawienie uszczerbku majątkowego. Postawą wypłaty odszkodowania jest odpowiedzialność odszkodowawcza osoby, która wyrządziła szkodę. Jeśli sprawca spowodował...