fbpx

Proces dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela często jest długotrwały i żmudny. Praktyka w prowadzeniu tego typu spraw potwierdza, że niejednokrotnie dokumentacja szkodowa to zbyt mało, aby uzyskać wypłatę pełnego odszkodowania. Ponadto ubezpieczyciel może kwestionować nie tylko wysokość świadczenia, ale również jego zasadność. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne ekspertyza rzeczoznawcy pozwala na uzyskanie dopłaty do odszkdowania. Co to oznacza dla poszkodowanego?

[btn-cta]

Opinia rzeczoznawcy a zwrot kosztów

W dniu 2 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 99/18, podjął uchwałę, którą ponownie potwierdził, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela przysługuje zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Tym samym Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko zajęte w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 29 maja 2019 r., III CZP 68/18, w której przyjęto, że nabywcy – w drodze przelewu – wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej, ale tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Kiedy ekspertyza jest niezbędna?

Z podjętej uchwały wynika, że zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii rzeczoznawcy przysługuje poszkodowanemu i ewentualnie cesjonariuszowi, gdy jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. Oznacza to, że opinia rzeczoznawcy była potrzebna nie tylko do ustalenia wysokości szkody, ale także do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Można więc przyjąć, że konieczność przeprowadzenia ekspertyzy do efektywnego dochodzenia odszkodowania oznacza jej celowość, racjonalność i ekonomiczne uzasadnienie oceniane z punktu widzenia skutecznej realizacji roszczenia odszkodowawczego. Tym samym ubezpieczyciel powinien zwrócić koszt jej przeprowadzania niezależnie czy zdecydowała się na to osoba poszkodowana w wypadku czy cesjonariusz, któremu przekazała wierzytelność związaną ze szkodą.

rzeczoznawca wycena

Jednak niezależnie od tego, czy w danej sprawie ekspertyza rzeczoznawcy jest konieczna czy też nie warto zdecydować się na pomoc ekspertów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i fachowej wiedzy podejmą wszystkie działania mające na celu uzyskanie przez poszkodowanego pełnej wysokości należnych mu świadczeń.