Szkoda parkingowa – czy oddalenie się z miejsca zdarzenia jest już ucieczką uprawniającą ubezpieczyciela do regresu?

17 czerwca 2020


Szkoda parkingowa – czy oddalenie się z miejsca zdarzenia jest już ucieczką uprawniającą ubezpieczyciela do regresu?

Sprawca kolizji posiadający obowiązkowe ubezpieczenie OC w przypadku wyrządzenia szkody w innym pojeździe, powinien przekazać poszkodowanemu dane swojej polisy OC. Jest to konieczne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody – naprawa uszkodzonego pojazdu opłacana jest z polisy sprawcy zdarzenia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo wystąpić z regresem wypłaconej poszkodowanemu kwoty odszkodowania. Co to jest regres? Jak postąpić, aby go uniknąć w przypadku, gdy przydarzyła się nam szkoda parkingowa?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Regres – co to jest?

Regres to roszczenie przysługujące ubezpieczycielowi w pewnych ściśle określonych sytuacjach. Na jego podstawie możliwe jest dochodzenie od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu części lub całości odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.

Kiedy ubezpieczyciel może wystąpić z regresem?

Prawo ubezpieczyciela opisane powyżej reguluje art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  Na jego podstawie ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania, gdy sprawca:

  • wyrządził szkodę umyślnie, był pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • wszedł w posiadanie pojazdu na skutek popełnienia przestępstwa;
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Ostatnia z wymienionych okoliczności nastręcza problemów interpretacyjnych w przypadku, gdy ma miejsce szkoda parkingowa.

Szkoda parkingowa – co należy zrobić?

Kierowcy, z których winy doszło do szkody parkingowej zazwyczaj zastanawiają się czy po zarysowaniu sąsiedniego auta należy czekać na jego kierowcę, czy wystarczające będzie pozostawienie karteczki z numerem telefonu. Które rozwiązanie pozwoli uniknąć regresu?

Analizy postępowań regresowych ubezpieczycieli dokonał Rzecznik Finansowy wskazując za Sądem Najwyższym. W jego ocenie nie każde oddalenie się z miejsca zdarzenia kwalifikowane będzie jako ucieczka.

Przede wszystkim sprawca musi mieć świadomość wyrządzenia szkody. Jej brak wyklucza możliwość przypisania zamiaru uniknięcia odpowiedzialności. Ponadto, oddalenie się z miejsca zdarzenia musi być w pełni celowe. Na przykład, gdy sprawca ogląda uszkodzenia pojazdu poszkodowanego, a następnie pośpiesznie odjeżdża.

Niestety pozostawienie karteczki za wycieraczką z uwagi na warunki atmosferyczne lub możliwość dostępu do niej przez każdego nie może być uznane za dochowanie należytej staranności.

szkoda parkingowa sprawdź

Dlatego właściwym postępowaniem w przypadku szkody parkingowej jest odnalezienie pracownika ochrony sklepu bądź obiektu sąsiadującego i poproszenie o wezwanie kierowcy uszkodzonego pojazdu. Nie tylko zapewni to kontakt z poszkodowanym, ale także pozwoli zgromadzić materiał dowodowy na wypadek roszczenia ubezpieczyciela.

Pełna Analiza Rzecznika Finansowego dostępna TUTAJ

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


Stawka roboczogodziny – korzystne wyroki

Wysokość stawki roboczogodziny wciąż jest przedmiotem sporu pomiędzy warsztatami a ubezpieczycielami. Obecnie spory sądowe o dopłatę odszkodowania do kosztów naprawy ustalonych według stawki roboczogodziny stosowanej przez serwis naprawczy obejmują przeważającą...

Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375